قرار بازداشت محمد علی طاهری برای چهارمین بار تمدید شد

1014402_956935564335327_9124575590332143717_n

به گزارش خبرنگار عرفان حلقه قرار بازداشت محمد علی طاهری برای چهارمین بار، و به مدت دوماه، تمدید شده است.
Ø­Ú©Ù… بازداشت محمد علی طاهری در حالی تا ۱۸ تیر تمدید شده است Ú©Ù‡ مبلغ جریمه مالی او Ú©Ù‡ حدود نهصد میلیون تومان بوده است در هفته اخیر در مدت چهل Ùˆ هشت ساعت توسط شاگردان او جمع آوری Ùˆ به حساب اداره اجرای احکام واریز شده است.
اما قاضی صلواتی که این بار حکم تمدید بازداشت او را صادر کرده است، مدعی شده در زمان صدور تمدید بازداشت دوماهه، از واریز شدن مبلغ رد مال بی اطلاع بوده است!
گفتنی است پرونده تمدید بازداشت موقت محمدعلی طاهری این بار توسط بازجویان سپاه برای رسیدگی به قاضی صلواتی سپرده شده است.

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،