محمودرضا قاسمی کیست و چه نقشی در پرونده محمدعلی طاهری دارد؟ / قسمت دوم

 

پرده برداری از فشار ثارالله برای صدور حکم اعدام + فایل تصویری

فایل صوتی جلسه محرمانه ‏محمودرضاقاسمی‬ با مدیران رسانه های وابسته به سپاه پاسداران، که بخشی از آن به تازگی افشا شده است حاوی نکات حائز اهمیتی است. محمودرضا قاسمی در این جلسه محرمانه به نکاتی اشاره می کند که دلالت بر نقش کلیدی ‏قرارگاه ثارالله‬ سپاه پاسداران در تمام مراحل پرونده محمدعلی طاهری دارد.
شایان ذکر است مدت زمان این فایل صوتی بالغ بر یک ساعت است و جزئیات مکالمات رد و بدل شده در آن توسط کمپین تبرئه و آزادی محمدعلی طاهری به اطلاع عموم خواهد رسید.
اعتراف قاسمی به «امنیتی» بودن
در مورد موسسه «بهداشت معنوی» سخن بسیار گفته شده و بارها با افشای فایل های صوتی و تصویری از مدیران این موسسه، دست آنها به عنوان بازجوهای ‫ محمدعلی طاهری‬ رو شده است. در نخ نما بودن نقش امنیتی این موسسه همین بس که محمدعلی طاهری آن را «دادگاه خصوصی» خود خوانده بود.
اما این اولین بار است که یکی از مدیران این موسسه به نقش امنیتی خود و اینکه نماینده «قرارگاه ثارالله» است و بودجه اش را از دفتر رهبری می گیرد و جهت گیری ها را مجتبی خامنه ای، فرزند رهبر ایران، مشخص می کند اعتراف می کند.
محمودرضا قاسمی Ú©Ù‡ برخلاف سایر بازجوهای اطلاعات سپاه چندان اهل احتیاط نیست Ùˆ نیازی به مخفی کاری نمی بیند در این فایل صوتی بارها از اینکه دستور مستقیم از «قرارگاه ثارالله» Ù…ÛŒ گیرد Ùˆ تابع امر آنهاست Ù…ÛŒ گوید Ùˆ تصریح Ù…ÛŒ کند: « من به قاضی پیرعباسی(دومین قاضی پرونده محمدعلی طاهری) نگفتم از طرف ثارالله هستم. گفتم «محقق» هستم Ùˆ در خصوص عرفان حلقه تحقیق کلامی Ù…ÛŒ کنم. اما پیرعباسی به من گفت “کلام” را Ú†Ù‡ به عرفان ØŸ کسی Ú©Ù‡ عرفان Ù…ÛŒ فهمد باید طاهری را نقد کند. »
او همچنین اذعان Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ به کلاسه پرونده (اسناد طبقه بندی شده محرمانه) محمدعلی طاهری دسترسی دارد. این در حالی است Ú©Ù‡ همکار او مظاهری سیف Ú©Ù‡ از دیگر مدیران موسسه بهداشت معنوی است، امنیتی بودن خود Ùˆ موسسه اش را «شبهه» دانسته بود. قاسمی Ù…ÛŒ گوید: « من کلاسه پرونده طاهری را Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ خوندم چیزهایی از کمیته انقلاب توش بود Ùˆ در جریان دستگیری گروه های چپی، در سال ۶۰ تحت عنوان “چریک فدایی خلق” دستگیر Ù…ÛŒ شه.»
ÙˆÛŒ Ú©Ù‡ این اتهامات بی اساس را برای تحریک مدیران رسانه های دولتی به سم پاشی علیه محمدعلی طاهری Ùˆ تخریب شخصیت او بیان Ù…ÛŒ کند، احتمالا یادش Ù…ÛŒ رود توضیح دهد Ú©Ù‡ محمدعلی طاهری در سال ۶۱ به دلیل اختراع نوعی اسلحه سبک به استخدام وزارت دفاع Ùˆ سازمان ساخت تسلیحات «ارتش جمهوری اسلامی» درآمده بود. (اسناد مربوطه را در فایل تصویری زیر مشاهده کنید)
باید از این بازجوی اطلاعات سپاه پرسید که با وجود وسواس زیاد نهادهای امنیتی برای گزینش افراد در آن سال ها، چگونه می توان چنین اتهامی را به محمدعلی طاهری نسبت داد؟
اصرار «قرارگاه ثارالله» به ‫ ‏اعدام‬ محمدعلی طاهری
اعتراف دیگر محمودرضا قاسمی در این فایل صوتی، حضور او به عنوان بازوی «قرارگاه ثارالله» در دادگاه محمدعلی طاهری است، به طوری که در بخش زیادی از این مکالمه خاطرات آنچه در دادگاه و بازجویی هایش از محمدعلی طاهری گذشته را شرح می دهد. او می گوید: « در دادگاه طاهری عملا تفهیم اتهام را من انجام دادم».
او با بیان اینکه معتقد است اگر محمدعلی طاهری اعدام نشود دلیل بر حقانیت او است و برای ریشه کن کردن اندیشه محمدعلی طاهری و جلوگیری از گسترش ‫ ‏عرفان حلقه‬ باید او را اعدام کرد تصریح می کند: « من به احمدزاده (قاضی دادگاه بدوی که حکم اعدام را صادر کرد) اصرار کردم اگه این حکم (اعدام)، حکم خدا است که شما بده! »
قاسمی در ادامه توضیح Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ چگونه قاضی هایی Ú©Ù‡ حتی تحت فشار «ثارالله»، از صدور Ø­Ú©Ù… اعدام برای محمدعلی طاهری سر باز زدند انفصال درجه پیدا کردند. او در مورد قاضی پیرعباسی Ù…ÛŒ گوید: « اینو منتشر نکنید ولی پیرعباسی هم عامل طاهری در قوه قضاییه بود Ùˆ ما شناسایی کردیم به حسابش ۴۰۰ میلیون تومان پول واریز شده بود.»
بله قاضی پیرعباسی که با تکیه به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی برای صدور حکم اعدام محمدعلی طاهری مجاب نشده بود با اعمال نفوذ «قرارگاه ثارالله» در قوه قضاییه، از این پرونده کنار گذاشته می شود و به سمت دادیار دادگاه خانواده تقلیل درجه پیدا می کند.
قاسمی در مورد ‫ ‏پیرعباسی‬ Ù…ÛŒ گوید: « پس از آن Ú©Ù‡ قاضی اسدی Ø­Ú©Ù… اعدام نداد، پیرعباسی را قاضی پرونده کردند. من با پیرعباسی خیلی صحبت کردم. Ù…ÛŒ گفت این Ø­Ú©Ù… افسادش در نمی آد. گفتم چرا؟ گفت اولا بر اساس قانون درء (Ø´Ú© به نفع متهم) طاهری مبراست! Ùˆ در بحث افساد هم شما باید ۱۰۰ نفر آسیب دیده از فرادرمانی پیدا کنید ( تا مصداق یک نسل را پیدا کند) با اسناد قبل Ùˆ بعد از آسیب Ùˆ … اصلا “ثارالله” رو فرستاد دنبال نخودسیاه!!! »
جالب آنجاست Ú©Ù‡ قاسمی ادامه Ù…ÛŒ دهد: « رفتیم دنبال صد نفر آسیب دیده. حالا Ù…Ú¯Ù‡ کسی Ù…ÛŒ اومد! التماس Ù…ÛŒ کردیم!! حاضر نبودن بنویسن از فرادرمانی آسیب دیدن.» او تصریح Ù…ÛŒ کند: « کلا ۱۱ نفر حاضر شدن بنویسن Ú©Ù‡ از فرادرمانی آسیب دیدند. »
این در حالی است Ú©Ù‡ محمودرضا قاسمی پیش از این در رسانه ها اعلام کرده بود بر اساس کار میدانی Ú©Ù‡ انجام داده ۱۵۰ آسیب دیده از فرادرمانی وجود دارد!
این بازجو با شرح نقش ثارالله در برکناری پیرعباسی، از جلسه ای با حضور سران قوه قضاییه از جمله «‫ ‏محسنی اژه ای‬»، معاون قوه قضاییه و « ‏موحد‬»، رییس دادگاه های استان تهران چنین سخن می گوید: « تو اون جلسه که آقای موحد بود آقای اژه ای هم بود من قضیه رو توضیح دادم و آقای موحد خودش به من گفت پیرعباسی شما رو فرستاده دنبال نخود سیاه» و بعد از این جلسه پیرعباسی انفصال درجه می شود.
قاسمی همچنین با صراحت Ù…ÛŒ گوید Ú©Ù‡ پس از آخرین دستگیری محمدعلی طاهری، در سال ۹۰ قرار بود قاضی ‫ ‏اسدی‬(قاضی اول پرونده) بلافاصله Ùˆ بی سر Ùˆ صدا Ø­Ú©Ù… اعدام را صادر کند: « قرار نبود قضیه طاهری Ú©Ø´ پیدا کند. قرار بود همون موقع کار تموم بشه Ùˆ بعد از تفهیم اتهام افساد توسط آقای اسدی (قاضی اول پرونده)ØŒ طاهری اعدام شود. منتها یه فشاری اومد به آقای اسدی. اسدی رو کنار گذاشتن پیرعباسی رو آوردن»
او ادامه می دهد: « اگر پیرعباسی همون اول حکم (اعدام) می داد، این قدر سر و صدا نمی شد و طاهری این قدر بزرگ نمی شد.»