انتشار دست خطی از محمدعلی طاهری در پاسخ به کتاب «بی خدایی در عرفان حلقه» / شکایت از نویسنده کتاب

دست خطی از محمدعلی طاهری در سیزده صفحه با عنوان «بی خدایی دشمنان عرفان حلقه» روز سه شنبه ۲٠ تیرماه، در فضای مجازی منتشر شده است.
به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، محمدعلی طاهری، ضمن نگارش این متن، روز دوشنبه ١٩ تیرماه ٩۶ (١٠ ژوئیه ٢٠١۷) شکایتی را علیه حمزه شریفی دوست، نویسنده کتاب «بی خدایی در عرفان حلقه» و از بنیانگذاران موسسه «بهداشت معنوی» طرح و تقدیم دادگاه کرده است.

گفته شده «بی خدایی دشمنان عرفان حلقه» عنوان نوشته ای است به قلم محمدعلی طاهری که در آخرین جلسه دادگاه این زندانی عقیدتی، در پاسخ به کتاب «بی خدایی در عرفان حلقه» ارائه شده است و این کتاب به همراه کتاب «افسون حلقه» و «حلقه اسارت» به عنوان مستندات کیفرخواست قرائت شده علیه محمدعلی طاهری استفاده شده است.

بنیانگذار عرفان حلقه در مقدمه این متن ١٣ صفحه ای چنین می نویسد:
کتاب «بی خدایی در عرفان حلقه» نوشته آقای “حمزه شریفی دوست” از جمله کتابهایی است Ú©Ù‡ کارشناسان امنیتی ثارالله به منظور مستند جلوه دادن اتهامات کذب انتسابی Ùˆ مطالب واهی کیفرخواست Ùˆ پر کردن خلاء ناشی از فقدان دلایل Ùˆ مدارک معتبر جهت دستگیری Ùˆ بازداشت موقت غیرقانونی من Ùˆ موجه جلوه دادن اعمال Ùˆ رفتار کارشناسان امنیتی در قبال ایننجانب در افکار عمومی Ùˆ … اما وجود این کتاب خود سند Ùˆ مدرک محکمی دال بر مجرمانه بودن اقدامات این گروه Ù…ÛŒ باشد. Ú©Ù‡ با توسل به تقلّب، دروغ، افترا، تهمت، تحریف، مغلطه Ùˆ … بشرح آتی در جهت نشر اکاذیب، ترور شخصیتی، افترا Ùˆ …Ú©Ù‡ طبق فتاوای هفت تن از مراجع محترم تقلید (ضمیمه ١٣) فعل حرام می‌باشد، در حالی Ú©Ù‡ افتراها، اکاذیب Ùˆ … در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده Ú©Ù‡ بدین وسیله ضمن شکایت از نویسنده این کتاب، از وزارت محترم ارشاد به واسطه صدور مجوز برای این قبیل کتاب های سفارشی Ùˆ فرمایشی شکایت خود را تقدیم می‌دارد. در ضمن، اینجانب از دادگاه سال ٩٠ مکرراً از کارشناسان امنیتی ثارالله(به ویژه آقای رحیمی) درخواست نموده‌ام در قبال کتابهایی Ú©Ù‡ به منظور اهداف فوق الذکر Ùˆ همچنین نشر اکاذیب، ترور شخصیتی Ùˆ … از طرف آنها چاپ Ùˆ منتشر Ùˆ ضمیمه کیفرخواست شده‌اند(به عنوان تحقیقات مستند!!!)ØŒ اجازه پاسخگویی Ùˆ دفاع به من داده شود. ولیکن تا کنون به جز اجازه پاسخگویی به کتاب “افسون حلقه” [Ú©Ù‡ در آبان ٩١ تحویل کارشناس(آقای رحیمی) امنیتی گردید ولیکن سال Ù©Ûµ به دنبال شکایت از ایشان، Ú©Ù¾ÛŒ آن Ú©Ù‡ نسخه پیوست Ù…ÛŒ باشد، به دادگاه تحویل شده است]ØŒ امکان دفاع Ùˆ پاسخگویی به سایر کتب Ùˆ … داده نشد تا اینکه بنا به درخواست من از دادگاه کتاب “بی خدایی در عرفان حلقه” در تاریخ ١٢ اردیبهشت Ù©Û¶ در اختیارم گذاشته شد Ú©Ù‡ جوابیه مختصر آن (بعلت عدم اجازه در اختیار قرار گرفتن صد برگ کاغذ A4 Ú©Ù‡ خانواده ام به بازداشتگاه تحویل دادند) بشرح پیوست ارائه میگردد. همچنین، از دادگاه محترم اجازه انتشار جوابیه کتبی را Ú©Ù‡ بر علیه اینجانب Ùˆ “عرفان حلقه”ØŒ چاپ Ùˆ منتشر شده‌اند، بر طبق قانون مطبوعات Ùˆ رعایت عدالت اسلامی می‌نماید، زیرا در غیر اینصورت ظلم آشکاری خواهد بود. هرچند Ú©Ù‡ وجود این کتب Ùˆ … خود استنادات محکمی در اثبات «بی خدایی دشمنان عرفان حلقه» می‌باشد.