چهار نفر به زندانیان داوطلب در حمایت از محمد علی طاهری اضافه شد

img_2016-12-17-022644

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، صبح امروز۲۷ آذر ۴ نفر دیگر از از شاگردان محمد علی طاهری داوطلبانه خود را تحویل اوین دادند تا با زندانی شدن و اعتصاب، به معلم خود بپیوند.

صبا میرزایی، عباس آخوند، مجید شاکری، سیما آقاجانی، امروز از کسانی بودند که به جنبش «کوچ به اوین» پیوسته و با شعار «اگر اندیشیدن جرم است، ما هم مجرمیم» خواستار بازداشت خود شدند.

گفتنی است در هفته اخیر نیز سی و هفت نفر در حمایت محمد علی طاهری خود را تحویل اوین داده و در اعتصاب غذا هستند که حال عده ای از آن ها وخیم گزارش شده است