جعفر عظیم زاده به شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه احضار شد

Screen Shot 1395-04-17 at 03.22.56

در حالی Ú©Ù‡ تنها سه روز از آزادی موقت جعفر عظیم زاده میگذرد Ùˆ ÙˆÛŒ بدنبال ۶۳ روز اعتصاب همچنان در شرایط جسمانی نامناسبی قرار دارد اول وقت صبح امروز به شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه احضار شد. بر اساس این احضاریه جعفر فردا صبح Ù…ÛŒ باید در این شعبه بازپرسی حضور پیدا کند.

به گزارش خبرنگار عرفان حلقه، به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم زاده اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته در Ù¾ÛŒ اعتصاب کارگران نورد Ùˆ لوله صفا Ùˆ دستگیری شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با حضور در دادگستری شهرستان ساوه پیگیر آزادی احسانی راد بود Ú©Ù‡ توسط بازپرس شعبه اول بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه در محل این شعبه دستگیر Ùˆ بمدت ۲۰ روز در سلول انفرادی محبوس گردید Ùˆ سپس با مصادیقی از قبیل Ú©Ù…Ú© به اعتصاب کارگران نورد Ùˆ لوله صفا، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران Ùˆ راه اندازی سایت اتحاد(سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران) به اجتماع Ùˆ تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور Ùˆ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم Ùˆ با وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد.

این اتهامات واهی در حالی در اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۴ در دادگستری شهرستان ساوه به جعفر عظیم زاده وارد شد Ú©Ù‡ ÙˆÛŒ دو ماه قبل از آن در اواخر اسفند ماه سال ۹۳ØŒ با همین اتهامات در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه Ùˆ به شش سال زندان محکوم شده بود Ùˆ منتظر Ø­Ú©Ù… دادگاه تجدید نظر بود Ú©Ù‡ در ادامه با تایید Ø­Ú©Ù… در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر در ۱۷ آبانماه سال گذشته روانه زندان اوین شد.

احضار جعفر عظیم زاده به شعبه چهار بازپرسی دادگستری ساوه از زمان آغاز اعتصاب وی و اسماعیل عبدی در دهم اردیبهشت ماه سال جاری بطور مکرر با هدف وارد کردن فشار مضاعف بر وی و وادار کردن عظیم زاده به تمکین و سکوت صورت گرفته است.

بی تردید احضاریه جدید شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه نه تنها خللی در عزم جعفر عظیم زاده و ما کارگران برای دستیابی به مطالبات بر حق مان ایجاد نخواهد کرد بلکه بر عمق و دامنه اتحاد ما کارگران و کارگران و معلمان برای مقابله با وضعیت موجود خواهد افزود.

جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی پس از آزادی، اکنون در شرایطی قرار دارند که خطر بازگرداندن آنان با بهانه های واهی به زندان کاملا مرتفع نشده است از همین رو ما به نوبه خود در اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید و اصرار بر تحقق خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی اعلام میداریم در مقابل هر گونه اقدامی که منجر به بازگرداندن این عزیزان به زندان صورت بگیرد ایستادگی خواهیم کرد.

منبع