گزارش زنده ‫‏محمدنوری‌زاد‬ و ‫‏محمدملکی‬ از تجمع اعتراضی روز شنبه در مقابل زندان ‫‏اوین‬

به گزارش ‫خبرنگارعرفان‌حلقه‬، به نقل از ‫‏دُرّتی‌وی‬، محمد نوری زاد در گزارش خود به حضور گسترده طرفداران ‫‏محمدعلی‌طاهری‬، علی الخصوص خانم ها و فحاشی و اهانت نیروهای امنیتی اشاره کرد.

در این گزارش زنده، دکتر محمد ملکی از ادامه این تجمع های اعتراضی تا زمان آزادی زندانیان‫ عقیدتی‬ خبر داد. وی با اشاره به لغو محرومیت ‫نسرین‌ستوده‬ از وکالت و آزادی ‫#‏امین‌انواری‬، فریاد تظلم خواهی آزاداندیشان را اثربخش دانست.

مطالب مرتبط: