محمد ملکی و محمد نوری زاد در مصاحبه با دُرّ تی وی؛ درشت خویی ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان

به گزارش خبرنگار عرفان حلقه، دکترمحمدملکی و محمد نوری زاد در گفتگویی با تلویزیون “دُرّ ” از نحوه درشت خویی های وقیحانه و اهانت آمیز ماموران امنیتی و انتظامی با تجمع کنندگان در مقابل زندان اوین در تاریخ ۹ آبان ۹۴ خبر دادند.