محمد ملکی و محمد نوری زاد در مصاحبه با دُرّ تی وی؛ درشت خویی ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان

به گزارش خبرنگار عرفان حلقه، دکترمحمدملکی Ùˆ محمد نوری زاد در گفتگویی با تلویزیون “دُرّ ” از نحوه درشت خویی های وقیحانه Ùˆ اهانت آمیز ماموران امنیتی Ùˆ انتظامی با تجمع کنندگان در مقابل زندان اوین در تاریخ ۹ آبان Û¹Û´ خبر دادند.