آیت الله معصومی تهرانی تصریح کرد: بازی با جان افراد شایسته صاحبان فتوا نیست

آیت الله معصومی تهرانی در مصاحبه ای با دُرّ تی وی، دیدگاه خود را پیرامون برخی از احکام “فرا قانونی” و تعیین مجازات اعدام و مرگ برای اتهام هایی نظیر “ارتداد”بیان نمود.

به گزارش خبرنگار عرفان حلقه وی تصریح کرد: هر گروه و دسته ای برداشت های خود را زیر لوای اسلام ارائه و بر اساس تلقی خاص خود از احکام اسلام، قوانینی را قابل اجرا می داند.

این محقق دینی همچنین بازی با جان افراد را شایسته صاحبان فتوا ندانست و اظهار داشت که بدون بررسی دقیق افکار صاحبان تفکر و نیل به عمق آن افکار نمی توان حکمی مانند ارتداد صادر نمود و این کار مسئولیت سنگینی دارد.