آیت الله معصومی تهرانی تصریح کرد: بازی با جان افراد شایسته صاحبان فتوا نیست

آیت الله معصومی تهرانی در مصاحبه ای با دُرّ تی وی، دیدگاه خود را پیرامون برخی از احکام “فرا قانونی” Ùˆ تعیین مجازات اعدام Ùˆ مرگ برای اتهام هایی نظیر “ارتداد”بیان نمود.

به گزارش خبرنگار عرفان حلقه وی تصریح کرد: هر گروه و دسته ای برداشت های خود را زیر لوای اسلام ارائه و بر اساس تلقی خاص خود از احکام اسلام، قوانینی را قابل اجرا می داند.

این محقق دینی همچنین بازی با جان افراد را شایسته صاحبان فتوا ندانست و اظهار داشت که بدون بررسی دقیق افکار صاحبان تفکر و نیل به عمق آن افکار نمی توان حکمی مانند ارتداد صادر نمود و این کار مسئولیت سنگینی دارد.

مطالب مرتبط: