اعتصاب استاد محمد علی طاهری

Mohamad_ali_taheri1

طبق اخبار بسیار موثق، استاد محمد علی طاهری، چندین روز است که به نشانه اعتراض به شرایطشان، در اعتصاب غذا به سر می برند.